National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ảnh hưởng của việc gia công nhiệt đến tính chất hóa lí và tính nổi của than ừngtraxít

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc gia công nhiệt đến tính chất hóa lí và tính nổi của than ừngtraxít


Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc gia công nhiệt đến tính chất hóa lí và tính nổi của than ừngtraxít

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu ảnh hưởng của việc gia công nhiệt đến tính chất hóa lí và tính nổi của than ừngtraxít


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx