National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Những vấn đề địa lý làm cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Konđan - Campuchia

Những vấn đề địa lý làm cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Konđan - Campuchia


Tiêu đề: Những vấn đề địa lý làm cơ sở khoa học cho tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Konđan - Campuchia

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x