National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Cơ sở kinh tế - sư phạm của việc cải tiến quản lí trường trung học bổ túc văn hóa vừa học vừa làm

Cơ sở kinh tế - sư phạm của việc cải tiến quản lí trường trung học bổ túc văn hóa vừa học vừa làm


Tiêu đề: Cơ sở kinh tế - sư phạm của việc cải tiến quản lí trường trung học bổ túc văn hóa vừa học vừa làm

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x