National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Giun sán ký sinh và một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa gà công nghiệp nuôi tập trung

Giun sán ký sinh và một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa gà công nghiệp nuôi tập trung


Tiêu đề: Giun sán ký sinh và một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa gà công nghiệp nuôi tập trung

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Giun sán ký sinh và một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa gà công nghiệp nuôi tập trung


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx