National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tổ chức hạch toán kế toán ở công ty thương nghiệp tổng hợp trong điều kiện hạch toán kinh tế Xã hội chủ nghĩa

Tổ chức hạch toán kế toán ở công ty thương nghiệp tổng hợp trong điều kiện hạch toán kinh tế Xã hội chủ nghĩa


Tiêu đề: Tổ chức hạch toán kế toán ở công ty thương nghiệp tổng hợp trong điều kiện hạch toán kinh tế Xã hội chủ nghĩa

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x