National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số vấn đề ổn định đặc trưng các phân phối xác suất. (Lý thuyết xác suất và thống kê toán học)

Một số vấn đề ổn định đặc trưng các phân phối xác suất. (Lý thuyết xác suất và thống kê toán học)


Tiêu đề: Một số vấn đề ổn định đặc trưng các phân phối xác suất. (Lý thuyết xác suất và thống kê toán học)

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số vấn đề ổn định đặc trưng các phân phối xác suất. (Lý thuyết xác suất và thống kê toán học)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx