National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với axít etylendiamindisucxinic và khả năng ứng dụng để tách riêng chúng bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp

Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với axít etylendiamindisucxinic và khả năng ứng dụng để tách riêng chúng bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp


Tiêu đề: Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với axít etylendiamindisucxinic và khả năng ứng dụng để tách riêng chúng bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu sự tạo phức của một số nguyên tố đất hiếm với axít etylendiamindisucxinic và khả năng ứng dụng để tách riêng chúng bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx