National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đóng góp vào tổng hợp và chuyển hóa một số hidrazon chứa nhân dị vòng

Đóng góp vào tổng hợp và chuyển hóa một số hidrazon chứa nhân dị vòng


Tiêu đề: Đóng góp vào tổng hợp và chuyển hóa một số hidrazon chứa nhân dị vòng

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đóng góp vào tổng hợp và chuyển hóa một số hidrazon chứa nhân dị vòng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx