National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xây dựng kỷ luật lao động của giai cấp công nhân - một nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Xây dựng kỷ luật lao động của giai cấp công nhân - một nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


Tiêu đề: Xây dựng kỷ luật lao động của giai cấp công nhân - một nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Xây dựng kỷ luật lao động của giai cấp công nhân - một nhiệm vụ quan trọng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx