National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Кавитационные и кавитационно-эрозионные xарактеристики вxодныx оголовков напорныx донныx водосбросов прямоугольного поперечного сечения

Кавитационные и кавитационно-эрозионные xарактеристики вxодныx оголовков напорныx донныx водосбросов прямоугольного поперечного сечения


Tiêu đề: Кавитационные и кавитационно-эрозионные xарактеристики вxодныx оголовков напорныx донныx водосбросов прямоугольного поперечного сечения

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Кавитационные и кавитационно-эрозионные xарактеристики вxодныx оголовков напорныx донныx водосбросов прямоугольного поперечного сечения


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx