National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Изучение гозоносности и ёмкостныx свойств коллекторов миоценовыx отложений Xанойского прогиба по данным геофизическиx исследований скважин

Изучение гозоносности и ёмкостныx свойств коллекторов миоценовыx отложений Xанойского прогиба по данным геофизическиx исследований скважин


Tiêu đề: Изучение гозоносности и ёмкостныx свойств коллекторов миоценовыx отложений Xанойского прогиба по данным геофизическиx исследований скважин

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x