National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về số mũ đặc trưng của hệ tuyến tính, phụ thuộc tham số và các dạng tôpô của chúng

Về số mũ đặc trưng của hệ tuyến tính, phụ thuộc tham số và các dạng tôpô của chúng


Tiêu đề: Về số mũ đặc trưng của hệ tuyến tính, phụ thuộc tham số và các dạng tôpô của chúng

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về số mũ đặc trưng của hệ tuyến tính, phụ thuộc tham số và các dạng tôpô của chúng


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx