National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số vấn đề năng suất lao động nông nghiệp ở nước ta hiện nay (Qua thực tiễn của Quảng Nam - Đà Nẵng)

Một số vấn đề năng suất lao động nông nghiệp ở nước ta hiện nay (Qua thực tiễn của Quảng Nam - Đà Nẵng)


Tiêu đề: Một số vấn đề năng suất lao động nông nghiệp ở nước ta hiện nay (Qua thực tiễn của Quảng Nam - Đà Nẵng)

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x