National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về sự hội tụ và công thức Taylor ngẫu nhiên đối với các quá trình dạng mactigan hai tham số

Về sự hội tụ và công thức Taylor ngẫu nhiên đối với các quá trình dạng mactigan hai tham số


Tiêu đề: Về sự hội tụ và công thức Taylor ngẫu nhiên đối với các quá trình dạng mactigan hai tham số

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về sự hội tụ và công thức Taylor ngẫu nhiên đối với các quá trình dạng mactigan hai tham số


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx