National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Dãy phổ hochschild-serre, lý thuyết bất biến modula và đối đồng điểm MOD P của các P0-0nhóm quá đặc biệt

Dãy phổ hochschild-serre, lý thuyết bất biến modula và đối đồng điểm MOD P của các P0-0nhóm quá đặc biệt


Tiêu đề: Dãy phổ hochschild-serre, lý thuyết bất biến modula và đối đồng điểm MOD P của các P0-0nhóm quá đặc biệt

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Dãy phổ hochschild-serre, lý thuyết bất biến modula và đối đồng điểm MOD P của các P0-0nhóm quá đặc biệt


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx