National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về bài toán biên không cổ điển đối với các toán tử giả vị phân cấp không đổi và cấp biến thiên

Về bài toán biên không cổ điển đối với các toán tử giả vị phân cấp không đổi và cấp biến thiên


Tiêu đề: Về bài toán biên không cổ điển đối với các toán tử giả vị phân cấp không đổi và cấp biến thiên

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về bài toán biên không cổ điển đối với các toán tử giả vị phân cấp không đổi và cấp biến thiên


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx