National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ và ánh sáng cao đến quang hợp và một số quá trình liên quan ở vi khuẩn Lam

Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ và ánh sáng cao đến quang hợp và một số quá trình liên quan ở vi khuẩn Lam


Tiêu đề: Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ và ánh sáng cao đến quang hợp và một số quá trình liên quan ở vi khuẩn Lam

Có sẵn trong thư viện: 1989 - 1989 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x