National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tác dụng kháng vi sinh vật của becberin clorua đối với các tác nhân gây bệnh tả và lủ trong thực nghiệm

Tác dụng kháng vi sinh vật của becberin clorua đối với các tác nhân gây bệnh tả và lủ trong thực nghiệm


Tiêu đề: Tác dụng kháng vi sinh vật của becberin clorua đối với các tác nhân gây bệnh tả và lủ trong thực nghiệm

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tác dụng kháng vi sinh vật của becberin clorua đối với các tác nhân gây bệnh tả và lủ trong thực nghiệm


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx