National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Diskreten model za izledvane na ravninen disk ot zamonoliteni paneli

Diskreten model za izledvane na ravninen disk ot zamonoliteni paneli


Tiêu đề: Diskreten model za izledvane na ravninen disk ot zamonoliteni paneli

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Diskreten model za izledvane na ravninen disk ot zamonoliteni paneli


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx