National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Grundzuge der exportlanung in der DDR moglichkeiten zur anwedung von erfahrungen der DDR fur die vervollkommnung der exportplanung in der SRV

Grundzuge der exportlanung in der DDR moglichkeiten zur anwedung von erfahrungen der DDR fur die vervollkommnung der exportplanung in der SRV


Tiêu đề: Grundzuge der exportlanung in der DDR moglichkeiten zur anwedung von erfahrungen der DDR fur die vervollkommnung der exportplanung in der SRV

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Grundzuge der exportlanung in der DDR moglichkeiten zur anwedung von erfahrungen der DDR fur die vervollkommnung der exportplanung in der SRV


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx