National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > A kozuti kozlekedesi rendszer fejlesztesének tarsadalmi-gazdasagi hatekonysagi kerdesei kulonos tekintettel a Vietnami adottsagokra

A kozuti kozlekedesi rendszer fejlesztesének tarsadalmi-gazdasagi hatekonysagi kerdesei kulonos tekintettel a Vietnami adottsagokra


Tiêu đề: A kozuti kozlekedesi rendszer fejlesztesének tarsadalmi-gazdasagi hatekonysagi kerdesei kulonos tekintettel a Vietnami adottsagokra

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — A kozuti kozlekedesi rendszer fejlesztesének tarsadalmi-gazdasagi hatekonysagi kerdesei kulonos tekintettel a Vietnami adottsagokra


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx