National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất của acidpinonic và oxypinocamphor dự đoán có tác dụng dược lý

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất của acidpinonic và oxypinocamphor dự đoán có tác dụng dược lý


Tiêu đề: Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất của acidpinonic và oxypinocamphor dự đoán có tác dụng dược lý

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất của acidpinonic và oxypinocamphor dự đoán có tác dụng dược lý


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx