National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số kết quả nghiên cứu rầy nâu Nilaparvata lugens stal và tuyển chọn giống lúa kháng rầy

Một số kết quả nghiên cứu rầy nâu Nilaparvata lugens stal và tuyển chọn giống lúa kháng rầy


Tiêu đề: Một số kết quả nghiên cứu rầy nâu Nilaparvata lugens stal và tuyển chọn giống lúa kháng rầy

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số kết quả nghiên cứu rầy nâu Nilaparvata lugens stal và tuyển chọn giống lúa kháng rầy


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx