National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Sâu cuốn lá nhỏ (Cnaphalocrocis medinalis Guenee) hại lúa ở một số tỉnh miền Bắc và biện pháp phòng trừ

Sâu cuốn lá nhỏ (Cnaphalocrocis medinalis Guenee) hại lúa ở một số tỉnh miền Bắc và biện pháp phòng trừ


Tiêu đề: Sâu cuốn lá nhỏ (Cnaphalocrocis medinalis Guenee) hại lúa ở một số tỉnh miền Bắc và biện pháp phòng trừ

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Sâu cuốn lá nhỏ (Cnaphalocrocis medinalis Guenee) hại lúa ở một số tỉnh miền Bắc và biện pháp phòng trừ


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx