National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về một phương pháp phân tích và tổng hợp tối ưu hệ thống đồng bộ pha làm việc trong điều kiện nhiễu lớn

Về một phương pháp phân tích và tổng hợp tối ưu hệ thống đồng bộ pha làm việc trong điều kiện nhiễu lớn


Tiêu đề: Về một phương pháp phân tích và tổng hợp tối ưu hệ thống đồng bộ pha làm việc trong điều kiện nhiễu lớn

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về một phương pháp phân tích và tổng hợp tối ưu hệ thống đồng bộ pha làm việc trong điều kiện nhiễu lớn


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx