National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xây dựng bảng thính lực lời và ứng dụng trong giám định điếc nghề nghiệp

Xây dựng bảng thính lực lời và ứng dụng trong giám định điếc nghề nghiệp


Tiêu đề: Xây dựng bảng thính lực lời và ứng dụng trong giám định điếc nghề nghiệp

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Xây dựng bảng thính lực lời và ứng dụng trong giám định điếc nghề nghiệp


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx