National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Использование опыта советского арxивоведения в решении проблемы централизации xраненния научнотеxническиx документов в СРВ (1930-1987 гг)

Использование опыта советского арxивоведения в решении проблемы централизации xраненния научнотеxническиx документов в СРВ (1930-1987 гг)


Tiêu đề: Использование опыта советского арxивоведения в решении проблемы централизации xраненния научнотеxническиx документов в СРВ (1930-1987 гг)

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x