National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Một số vấn đề cấu trúc tinh tế của exciton trong bán dẫn lập phương có vùng hoá trị suy biến và các hiệu ứng vật lý liên quan

Một số vấn đề cấu trúc tinh tế của exciton trong bán dẫn lập phương có vùng hoá trị suy biến và các hiệu ứng vật lý liên quan


Tiêu đề: Một số vấn đề cấu trúc tinh tế của exciton trong bán dẫn lập phương có vùng hoá trị suy biến và các hiệu ứng vật lý liên quan

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Một số vấn đề cấu trúc tinh tế của exciton trong bán dẫn lập phương có vùng hoá trị suy biến và các hiệu ứng vật lý liên quan


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx