National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Патриотическое и интернациональное воспитание учащиxся школ Вьетнама на урокаx новейшей истории с учётом опыта Советской школы

Патриотическое и интернациональное воспитание учащиxся школ Вьетнама на урокаx новейшей истории с учётом опыта Советской школы


Tiêu đề: Патриотическое и интернациональное воспитание учащиxся школ Вьетнама на урокаx новейшей истории с учётом опыта Советской школы

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x