National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Tính điều khiển được của hệ song tuyến rời rạc và điều khiển hệ tuyến tính có liên hệ ngược

Tính điều khiển được của hệ song tuyến rời rạc và điều khiển hệ tuyến tính có liên hệ ngược


Tiêu đề: Tính điều khiển được của hệ song tuyến rời rạc và điều khiển hệ tuyến tính có liên hệ ngược

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Tính điều khiển được của hệ song tuyến rời rạc và điều khiển hệ tuyến tính có liên hệ ngược


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx