National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về các nhóm đối xứng không thời gian mở rộng của lý thuyết trường lượng tử

Về các nhóm đối xứng không thời gian mở rộng của lý thuyết trường lượng tử


Tiêu đề: Về các nhóm đối xứng không thời gian mở rộng của lý thuyết trường lượng tử

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về các nhóm đối xứng không thời gian mở rộng của lý thuyết trường lượng tử


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx