National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Cơ sở sinh lý - hóa sinh của việc chẩn đoán và gia tăng năng suất lúa trong điều kiện môi trường nhiễm phèn (Al) và mặn (NaCl)

Cơ sở sinh lý - hóa sinh của việc chẩn đoán và gia tăng năng suất lúa trong điều kiện môi trường nhiễm phèn (Al) và mặn (NaCl)


Tiêu đề: Cơ sở sinh lý - hóa sinh của việc chẩn đoán và gia tăng năng suất lúa trong điều kiện môi trường nhiễm phèn (Al) và mặn (NaCl)

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x