National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phụ gia tổng hợp hóa dẻo tạo bọt khí TDK cho vữa và bê tông xi măng

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phụ gia tổng hợp hóa dẻo tạo bọt khí TDK cho vữa và bê tông xi măng


Tiêu đề: Nghiên cứu sản xuất và sử dụng phụ gia tổng hợp hóa dẻo tạo bọt khí TDK cho vữa và bê tông xi măng

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x