National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Phương pháp thống kê đánh giá trình độ tổ chức quản lý của xí nghiệp xây lắp

Phương pháp thống kê đánh giá trình độ tổ chức quản lý của xí nghiệp xây lắp


Tiêu đề: Phương pháp thống kê đánh giá trình độ tổ chức quản lý của xí nghiệp xây lắp

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Phương pháp thống kê đánh giá trình độ tổ chức quản lý của xí nghiệp xây lắp


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx