National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Lựa chọn tổ hợp hợp lý các phương pháp địa vật lý lỗ khoan, nghiên cứu áp dụng phương pháp liên kết đồng danh vỉa than trên cơ sở mô hình toán thống kê đa chiều địa chất-địa vật lý (thử nghiệm trên khu mỏ Ngã Hai)

Lựa chọn tổ hợp hợp lý các phương pháp địa vật lý lỗ khoan, nghiên cứu áp dụng phương pháp liên kết đồng danh vỉa than trên cơ sở mô hình toán thống kê đa chiều địa chất-địa vật lý (thử nghiệm trên khu mỏ Ngã Hai)


Tiêu đề: Lựa chọn tổ hợp hợp lý các phương pháp địa vật lý lỗ khoan, nghiên cứu áp dụng phương pháp liên kết đồng danh vỉa than trên cơ sở mô hình toán thống kê đa chiều địa chất-địa vật lý (thử nghiệm trên khu mỏ Ngã Hai)

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Lựa chọn tổ hợp hợp lý các phương pháp địa vật lý lỗ khoan, nghiên cứu áp dụng phương pháp liên kết đồng danh vỉa than trên cơ sở mô hình toán thống kê đa chiều địa chất-địa vật lý (thử nghiệm trên khu mỏ Ngã Hai)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx