National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Nghiên cứu một số tính quy luật của lò đứng nhiệt luyện cốc hình theo phương pháp gia nhiệt trực tiếp

Nghiên cứu một số tính quy luật của lò đứng nhiệt luyện cốc hình theo phương pháp gia nhiệt trực tiếp


Tiêu đề: Nghiên cứu một số tính quy luật của lò đứng nhiệt luyện cốc hình theo phương pháp gia nhiệt trực tiếp

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Nghiên cứu một số tính quy luật của lò đứng nhiệt luyện cốc hình theo phương pháp gia nhiệt trực tiếp


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx