National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Quản lí theo mục tiêu ở viện nghiên cứu của một ngành sản xuất

Quản lí theo mục tiêu ở viện nghiên cứu của một ngành sản xuất


Tiêu đề: Quản lí theo mục tiêu ở viện nghiên cứu của một ngành sản xuất

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x