National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp công nghiệp

Về phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp công nghiệp


Tiêu đề: Về phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp công nghiệp

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất - kinh doanh của xí nghiệp công nghiệp


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx