National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Исследование и разработка метода оптимизации сети посылочныx отделений связи крупныx почтамтов

Исследование и разработка метода оптимизации сети посылочныx отделений связи крупныx почтамтов


Tiêu đề: Исследование и разработка метода оптимизации сети посылочныx отделений связи крупныx почтамтов

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Исследование и разработка метода оптимизации сети посылочныx отделений связи крупныx почтамтов


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx