National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về tính noether của các bài toán biên không elliptic đối với hệ phương trình đạo hàm riêng cấp 2

Về tính noether của các bài toán biên không elliptic đối với hệ phương trình đạo hàm riêng cấp 2


Tiêu đề: Về tính noether của các bài toán biên không elliptic đối với hệ phương trình đạo hàm riêng cấp 2

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x