National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về tính noether của các bài toán biên không elliptic đối với hệ phương trình đạo hàm riêng cấp 2

Về tính noether của các bài toán biên không elliptic đối với hệ phương trình đạo hàm riêng cấp 2


Tiêu đề: Về tính noether của các bài toán biên không elliptic đối với hệ phương trình đạo hàm riêng cấp 2

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về tính noether của các bài toán biên không elliptic đối với hệ phương trình đạo hàm riêng cấp 2


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx