National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Về tính điều khiển của hệ tuyến tính và trò chơi đuổi bắt tuyến tính không phân lập đối tượng chạy

Về tính điều khiển của hệ tuyến tính và trò chơi đuổi bắt tuyến tính không phân lập đối tượng chạy


Tiêu đề: Về tính điều khiển của hệ tuyến tính và trò chơi đuổi bắt tuyến tính không phân lập đối tượng chạy

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Về tính điều khiển của hệ tuyến tính và trò chơi đuổi bắt tuyến tính không phân lập đối tượng chạy


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx