National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Xác định thông số tối ưu dây quấn stato động cơ không đồng bộ điện dung chuyên dùng phù hợp với giá trị tụ điện tiêu chuẩn

Xác định thông số tối ưu dây quấn stato động cơ không đồng bộ điện dung chuyên dùng phù hợp với giá trị tụ điện tiêu chuẩn


Tiêu đề: Xác định thông số tối ưu dây quấn stato động cơ không đồng bộ điện dung chuyên dùng phù hợp với giá trị tụ điện tiêu chuẩn

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x