National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Những quá trình kinh tế - xã hội chuyển kinh tế tự nhiên ở Tây Nguyên lên kinh tế hàng hóa trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ

Những quá trình kinh tế - xã hội chuyển kinh tế tự nhiên ở Tây Nguyên lên kinh tế hàng hóa trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ


Tiêu đề: Những quá trình kinh tế - xã hội chuyển kinh tế tự nhiên ở Tây Nguyên lên kinh tế hàng hóa trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x