National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Góp phần nghiên cứu các chủng Escherichia coli gây ỉa chảy cấp ở trẻ em tại Hà Nội

Góp phần nghiên cứu các chủng Escherichia coli gây ỉa chảy cấp ở trẻ em tại Hà Nội


Tiêu đề: Góp phần nghiên cứu các chủng Escherichia coli gây ỉa chảy cấp ở trẻ em tại Hà Nội

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Góp phần nghiên cứu các chủng Escherichia coli gây ỉa chảy cấp ở trẻ em tại Hà Nội


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx