National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Đối chiếu nhóm từ vựng - ngữ nghĩa các động từ chỉ vị trí trong hai ngôn ngữ Nga - Việt

Đối chiếu nhóm từ vựng - ngữ nghĩa các động từ chỉ vị trí trong hai ngôn ngữ Nga - Việt


Tiêu đề: Đối chiếu nhóm từ vựng - ngữ nghĩa các động từ chỉ vị trí trong hai ngôn ngữ Nga - Việt

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Đối chiếu nhóm từ vựng - ngữ nghĩa các động từ chỉ vị trí trong hai ngôn ngữ Nga - Việt


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx