National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Từ tính của các hợp chất đất hiếm kim loại 3d Rex Y1-x CO2 và RE(Co1-x Cux)2 (RE-Gd, Tb, Ho, Er)

Từ tính của các hợp chất đất hiếm kim loại 3d Rex Y1-x CO2 và RE(Co1-x Cux)2 (RE-Gd, Tb, Ho, Er)


Tiêu đề: Từ tính của các hợp chất đất hiếm kim loại 3d Rex Y1-x CO2 và RE(Co1-x Cux)2 (RE-Gd, Tb, Ho, Er)

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Từ tính của các hợp chất đất hiếm kim loại 3d Rex Y1-x CO2 và RE(Co1-x Cux)2 (RE-Gd, Tb, Ho, Er)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx