National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Bước đầu nghiên cứu các chất kìm hãm tripxin của hạt mướp đắng (Momordica charantia L.)

Bước đầu nghiên cứu các chất kìm hãm tripxin của hạt mướp đắng (Momordica charantia L.)


Tiêu đề: Bước đầu nghiên cứu các chất kìm hãm tripxin của hạt mướp đắng (Momordica charantia L.)

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x