National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Bước đầu nghiên cứu các chất kìm hãm tripxin của hạt mướp đắng (Momordica charantia L.)

Bước đầu nghiên cứu các chất kìm hãm tripxin của hạt mướp đắng (Momordica charantia L.)


Tiêu đề: Bước đầu nghiên cứu các chất kìm hãm tripxin của hạt mướp đắng (Momordica charantia L.)

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Hiển thị tất cả luận án của luận án này

Liệt kê theo năm bảo vệ — Bước đầu nghiên cứu các chất kìm hãm tripxin của hạt mướp đắng (Momordica charantia L.)


  • CN
  • Hai
  • Ba
  • Năm
  • Sáu
  • Bảy
Luận án
Hãy lựa chọn tháng

* Hãy lựa chọn năm, tháng, ngày và luận ánx