National Library of Vietnam
LUẬN ÁN TIẾN SĨ - Cơ sở dữ liệu toàn văn > Liệt kê theo tên luận án > Các bài toán đuổi bắt và chạy trốn trong trò chơi vi phân và sai phân nhiều người

Các bài toán đuổi bắt và chạy trốn trong trò chơi vi phân và sai phân nhiều người


Tiêu đề: Các bài toán đuổi bắt và chạy trốn trong trò chơi vi phân và sai phân nhiều người

Có sẵn trong thư viện: 1988 - 1988 (1 luận án)

Liệt kê các ngày xuất bản luận án


x